شعار سال 1400
محرم
دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

اخبار اختصاصی

جلسه شورای پژوهشی مرکز

جلسه شورای پژوهشی مرکز

1400/09/06
برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی ومرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی

برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی ومرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی

1400/03/03
ضرورت درج درست وابستگی سازمانی پژوهشگران محترم مرکز

ضرورت درج درست وابستگی سازمانی پژوهشگران محترم مرکز

1399/12/12
همکاری علمی و پژوهشی بین  مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی و مرکز تحقیقات ترومای جاده ای

همکاری علمی و پژوهشی بین مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی و مرکز تحقیقات ترومای جاده ای

1399/12/12
آرشیو